TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLEBİLMESİ AMACIYLA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz;

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak Loieistanbul Ayakkabı Hazır Giyim Mağazacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“LOİE”) veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz, kişisel verileri, www.loieistanbul.com alan adlı sitemizde yer alan üyelik formunu doldururken paylaştığınız bilgilerinizin, üye olduktan sonra ihtiyari olarak doldurduğunuz/paylaştığınız ek üyelik bilgilerinizin veya üye olmadan sipariş verdiğinizde paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle Sabit/mobil internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle, Site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat ve bunlara yönelik işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi ve iade süreçlerine ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi vasıtaları kapsamında doğrudan müşterinin kendisinin verdiği bilgilerden ve tahsilat araçları vasıtasıyla öğrenilen verilerden elde etmektedir.

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülme (5651 sayılı Kanun uyarınca internet trafik kayıtlarının işlenmesi vd. mevzuat), hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ( iş sağlığı/güvenliği kurallarına riayet edildiğinin takibi, bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma alanlarına izinsiz girişlerin önlenmesi vb.), veri sorumlusunun meşru menfaati (fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması vb.), sözleşmenin kurulması ve ifası (tüketici işlemlerinde kullanılmak üzere e-posta, isim soy isim, telefon, adres vb. bilgiler) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; genel veya size özel kişiselleştirilmiş bilgilendirmeler, tanıtımlar, kampanyalar, avantajlar, reklamlar, pazarlama faaliyetleri kapsamında güncel iletişim bilgileriniz üzerinden size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb. kanallar üzerinden kurulan iletişim) bulunulabilmesi,  ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesi amaçlarıyla tarafınıza ticari ileti gönderilmesi, müşteri memnuniyeti hakkında araştırma yapılması, çalıştığımız kurum ve kuruluşların ve diğer bağlı şirketlerimizin hizmet sunumu amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun belirttiği şartlar kapsamında ve bu okuduğunuz aydınlatma metni sınırları dâhilinde işlenebilecektir

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimiz ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ayrıca;

 • Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanlarıyla,
 • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla,

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir. Yurt dışına verileriniz ancak aşağıdaki şartlardan birisinin sağlanması kaydı ile aktarılacaktır;

 • Arızi olmak kaydıyla açık rıza vermiş olmanız, sözleşmenin ifası veya talebinize bağlı olarak sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması, tarafınız yararına diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması veya aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması
 • Arızi olup olmadığına bakılmaksızın; Kişisel Veriler Kurulu tarafından yeterlilik kararı bulunması yahut yeterlilik kararı bulunmamakla birlikte aktarımın yapılacağı ülkede de haklarınızı kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkanının bulunması kaydıyla standart sözleşmenin varlığı veya yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve kurul tarafından aktarıma izin verilmiş olması.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK Mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Verilen eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için [email protected] ile iletişime geçebilir veya www.loieistanbul.com adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

 • “İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:1/2 Başakşehir/İstanbul”
   adresine bizzat getirebilir,
 • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.

Loieistanbul Ayakkabı Hazır Giyim Mağazacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR