LOİEİSTANBUL AYAKKABI HAZIR GİYİM MAĞAZACILIK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") GEREĞİNCE

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU

Loieistanbul Ayakkabı Hazır Giyim Mağazacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak, özel hayatın gizliliğini ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak maksadıyla, müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilerin Şirketimiz tarafından işlenen Kişisel Verilerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği hassasiyetle yaklaştığımızı bildirmek ve sizleri aydınlatmak istemekteyiz.

Kişisel Verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:1/2 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim Loieistanbul Ayakkabı Hazır Giyim Mağazacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“FİRMA”), tarafından aşağıda açıklandığı şekilde ve şartlarda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz, kişisel verileri, doğrudan ziyaretçi/müşterinin kendisi tarafından;

e-posta, fax, sosyal medyalar ve diğer her türlü elektronik ileti gönderme yöntemi ile, kartvizit vb. tanıtım broşürleri yahut sözlü veya diğer yazılı olarak verdiği bilgilerden veya üçüncü kişilerden,

Fiziken işyerimizde bulunulması halinde; CCTV sisteminden (güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilen kayıtlardan), internet erişildiği takdirde trafik/log kayıtları, cihaz mac kayıtları ve sair iletişim kanallarından,

Web sitemize erişilmesi halinde web sitesindeki iletişim araçları kanalı ile ilettiği bilgilerden yahut otomatik işlenen yöntemler sonucunda; işitsel, görsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden elde etmektedir.  

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülme (5651 sayılı Kanun uyarınca internet trafik kayıtlarının işlenmesi vd. mevzuat), hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ( iş sağlığı/güvenliği kurallarına riayet edildiğinin takibi, bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma alanlarına izinsiz girişlerin önlenmesi vb.), veri sorumlusunun meşru menfaati (fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının tutulması vb.), sözleşmenin kurulması ve ifası (tüketici işlemlerinde kullanılmak üzere e-posta, isim soy isim, telefon, adres vb. bilgiler) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ziyaretçi/müşteri kayıtlarının oluşturulması ve takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet tedarik süreçlerinin yürütülmesi, hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifa edilebilmesi, fatura tanzimi ve iletilmesi, satış ve satış sonrası hizmetlerde müşteri menfaatinin korunması, tedarik işlemleri sonrası şirket menfaatlerinin korunabilmesi, para iadesinin yapılabilmesi, müşteriye/tedarikçiye sonraki olası işlemlerinde kolaylık sağlanması,  müşteri/tedarikçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, gerçekleştirilecek sözleşmelerde kullanılması, fiziksel mekan güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetim ve icrası, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Şirket yerleşkesi ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, vuku bulabilecek uyuşmazlıklarda hukuki iş ve işlemlerin takibi, Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, ziyaretçi/müşterilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. VERİ KATEGORİLERİ VE VERİ TÜRLERİ

Kimlik                                      : Ad –Soyad, T.C. Kimlik Numarası

İletişim                                    : Cep Telefonu, E-posta Adresi, Fiziki Adres

İşlem Güvenliği                        : Trafik/Log kayıtları, cihaz MAC kayıtları,

Müşteri/Tedarikçi İşlem           : Fatura adresi ve diğer fatura bilgileri, Satın alınan ürün/hizmet bilgileri, Sipariş Bilgisi, Geçmiş Alışveriş Bilgisi, imza, Teslimat adresi

Finans                                      : Banka/kredi kartı bilgileri, Fatura adresi ve diğer fatura bilgileri,

Görsel Kayıtlar                         : Güvenlik kamerası kayıtları

*Bu veriler olağan faaliyetler kapsamında olabilecek veriler olarak belirtilmiş olup tamamının işlendiği anlamına gelmeyeceği gibi işbu Aydınlatma metni kapsamında başka verileriniz işlenebilir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla ve iş ortaklarıyla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verilerinizi belirli amaçlarla üçüncü kişilerle aktarmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, yukarıda verilerin işlenmesine dayanak olarak belirtilen amaçlar ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ve hukuki gerekçelerle sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla,  iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişilerle, fiziki ve elektronik verilerinin saklanması amacıyla altyapı sağlayıcılarıyla, denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanlarıyla, yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla, sözleşmelerin ifası için alt yüklenici veya yan hizmet sağlayıcıları ile diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecek; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.  Yurt dışına verileriniz ancak aşağıdaki şartlardan birisinin sağlanması kaydı ile aktarılacaktır;

 1. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki;

-           Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

-           Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-           Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-           İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için [email protected] ile iletişime geçebilir veya www.loieistanbul.com adresinde yer alan formu kullanabilirsiniz.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla hazırladığınız başvurunuzu;

 • “İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:1/2 Başakşehir/İstanbul”
   adresine bizzat getirebilir,
 • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda Ad, Soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.

Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz, kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: EN